Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.   Wiex Agency: Wiex Agency BV, gevestigd te Montfoort, KvK-nummer 91218934.

2.   Klant: degene met wie Wiex Agency een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Wiex Agency en Klant samen.

4.   Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Wiex Agency.

2.   Wiex Agency en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3.   Wiex Agency en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 - Prijzen

1.   Wiex Agency hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2.   Wiex Agency mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

3.   Wiex Agency en de Klant spreken voor een dienstverlening door Wiex Agency een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

4.   Wiex Agency mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 

5.   Wiex Agency moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 

6.   De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

7.   Wiex Agency mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 

8.   Wiex Agency zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

9.   Een consument mag de overeenkomst met Wiex Agency ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

1.   Wiex Agency mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 

2.   De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3.   De betalingstermijnen die Wiex Agency hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Wiex Agency aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

4.   Wiex Agency mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen te late betaling 

1.   Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Wiex Agency de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Wiex Agency. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Wiex Agency zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Wiex Agency op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Wiex Agency, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 - Recht van reclame 

1.   Wanneer de Klant in verzuim is, mag Wiex Agency het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

2.   Wiex Agency maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

3.   Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Wiex Agency, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

4.   De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

Artikel 8 - Opschortingsrecht

1.   De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 - Retentierecht 

1.   Wiex Agency kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Wiex Agency heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.   Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Wiex Agency.

3.   Wiex Agency is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 10 - Verrekening

1.   De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Wiex Agency te verrekenen met een vordering op Wiex Agency. 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud 

1.   Wiex Agency blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Wiex Agency met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

2.   Totdat die tijd in lid 1 kan Wiex Agency gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.   Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 

4.   Wanneer Wiex Agency gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Wiex Agency van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 12 - Levering

1.   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.   Levering vindt plaats bij Wiex Agency, tenzij anders wordt afgesproken.

3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

4.   Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Wiex Agency zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Wiex Agency kan tegenwerpen.

Artikel 13 - Levertijd 

1.   De levertijden van Wiex Agency zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

2.   De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Wiex Agency.

3.   De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Wiex Agency later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Wiex Agency niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Wiex Agency iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 14 - Feitelijke levering

1.   De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 15 - Transportkosten 

1.   De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Wiex Agency schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 16 - Verpakking en verzending

1.   Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Wiex Agency niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

2.   Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Wiex Agency. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Wiex Agency niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 17 - Verzekering

1.   De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

·     geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

·     zaken van Wiex Agency die bij de Klant aanwezig zijn

·     zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.   De Klant geeft op eerste verzoek van Wiex Agency de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 - Bewaring 

1.   Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

2.   Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 19 - Garantie

1.   Wanneer de Klant en Wiex Agency een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Wiex Agency enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

2.   De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 

3.   De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

4.   Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Wiex Agency levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 20 - Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Wiex Agency voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   Wiex Agency mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3.   De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 

4.   De Klant moet ervoor zorgen dat Wiex Agency op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Zorgt de Klant er niet voor dat Wiex Agency tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 21 - Informatieverstrekking door de Klant 

1.   De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Wiex Agency.

2.   De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Wiex Agency de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Wiex Agency redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 22 - Duur overeenkomst dienst 

1.   De overeenkomst tussen Wiex Agency en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

2.   Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 23 - Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd 

1.   De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

2.   Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 24 - Intellectueel eigendom 

1.   Wiex Agency behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 

2.   De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wiex Agency aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 25 - Geheimhouding 

1.   De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Wiex Agency ontvangt geheim.

2.   Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Wiex Agency waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Wiex Agency schade kan berokkenen.

3.   De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 

4.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

·     die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

·     die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 26 - Boetebeding

1.   Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Wiex Agency voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

2.   Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000.

3.   Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 10.000

4.   Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

5.   De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 

6.   Wiex Agency mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 27 - Vrijwaring

1.   De Klant vrijwaart Wiex Agency tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Wiex Agency geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 28 - Klachten

1.   De Klant moet een door Wiex Agency geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Wiex Agency daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

3.   Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Wiex Agency hiervan op de hoogte stellen.

4.   De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Wiex Agency hierop gepast kan reageren. 

5.   De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Wiex Agency.

6.   Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Wiex Agency andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 29 - Ingebrekestelling

1.   De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Wiex Agency.

2.   De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Wiex Agency ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 30 - Aansprakelijkheid Klant

1.   Wanneer Wiex Agency een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 31 - Aansprakelijkheid Wiex Agency

1.   Wiex Agency is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Wanneer Wiex Agency aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3.   Wiex Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4.   Wanneer Wiex Agency aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 32 - Vervaltermijn

1.   Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Wiex Agency vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 33 - Ontbinding

1.   De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Wiex Agency toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Wiex Agency nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Wiex Agency in verzuim is. 

3.   Wiex Agency mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Wiex Agency kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 34 - Overmacht

1.   In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Wiex Agency door de Klant niet aan Wiex Agency kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

2.   Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer­virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen

3.   Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Wiex Agency 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Wiex Agency kan nakomen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Wiex Agency de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

5.   Wiex Agency hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Wiex Agency hiervan voordeel heeft. 

Artikel 35 - Wijziging overeenkomst 

1.   Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Wiex Agency de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 36 - Wijziging algemene voorwaarden

1.   Wiex Agency mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Wiex Agency altijd doorvoeren. 

3.   Ingrijpende wijzigingen zal Wiex Agency zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4.   Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 37 - Overgang van rechten

1.   De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Wiex Agency aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Wiex Agency. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 38 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Wiex Agency bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 39 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Wiex Agency is Nederlands recht van toepassing. 

2.   De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Wiex Agency is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Wiex Agency, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Vragen/opmerkingen? info@wiex.agency
Opgesteld op 01 september 2023.